Notice

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากร ดูแลความปลอดภัยห้องทำงานช่วงหยุดสงกรานต์ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวันหยุดเพิ่มเติม อีก 2 วาระ และ ยกเลิกวันหยุดประจำปี 1 วาระ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ รับผลการประเมินการปฏิบัติงานรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น บทความวิจัย / บทความวิชาการดีเด่น และหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิทยาการจัดการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๓๓๕ วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]