Notice

ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๐
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Pitching
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมการประกวดแผนออมสิน
การคัดเลือกผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อาเซียนน้องพี่ "วิทยาการจัดการ"
ขอเชิญอบรม “หลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐาน” รุ่นที่ 1
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารบรรยายโครงการส่งเสริมผลงานวิชาการ และงานวิจัยก้าวไกลสู่สากล
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่สดใสเสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจ ฯ - เฮ เดย์
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]