Notice

ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ขอเรียนเชิญบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่านเข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ
ตลาดหลักทรัพย์มอบตำราตลาดทุนให้แก่มหาวิทยาลัย
รางวัล “สุดยอดนักอ่านประจำปี 2557” ในงานตลาดหนังสือ (SDU BOOK FAIR 2014)
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประชุมประธานหลักสูตร
คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่คณบดี
การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]