Notice

ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อาเซียนน้องพี่ "วิทยาการจัดการ"
ขอเชิญอบรม “หลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐาน” รุ่นที่ 1
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารบรรยายโครงการส่งเสริมผลงานวิชาการ และงานวิจัยก้าวไกลสู่สากล
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่สดใสเสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจ ฯ - เฮ เดย์
นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่านเข้ารอบการแข่งขันโครงการ The Hero พลเมืองกล้าท้าเปลี่ยนโลก (จัดโดย สสส.)
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ขอเรียนเชิญบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่านเข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]