Notice

ประชาสัมพันธ์

เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี ๒๕๕๗
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เชิญส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร MFU - CONNEXION
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
เชิญร่วมพิธีสังเวยบูชา ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เชิญเข้าร่วมโครงการตรุษจีน
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 51
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]