Notice

ประชาสัมพันธ์

การจำหน่ายหนังสือสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2556
ขยายเวลาการรับสมัคร/รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ท
ขอเชิญส่งทีมนักศึกษาร่วมการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการจัดการแฟร์ครั้งที่ 6
ขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
อส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร0508/ว(ร)360 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง คำจำกัดคว
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้สมควรได้
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]