Serminar

อบรม/สัมนา

เอกสารประกอบการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Outcome Based Learning

หมวดหมู่ : อบรม/สัมนา

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-05-25 10:03:28

เอกสารประกอบการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Outcome Based Learning