Quality Assurance

ประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ


คู่มือประกันคุณภาพ

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2556
 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555-2556

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับแก้ไข พฤศจิกายน 2554

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ฉบับกุมภาพันธ์ 2554

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ฉบับมกราคม 2554

 

 

คู่มือการประเมินภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา

สรุปการแก้ข้อความในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554

 

 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552 - 2553

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพหลักสูตร

 

handbook_cover

 

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2550

handbook_cover2

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

handbook_cover3

 

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

 

 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552 - 2553

 

 

Education Criteria for Performance Excellence

 

 

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

 

 

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 

SAR 2550

 

นโยบายการประกันคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การดำเนินงานประกันคุณภาพ

การประเมินตนเองภายใน

การประเมินตนเองภายนอก

ผลประเมินประกันคุณภาพ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2551

ส่วนงานนักศึกษา

Good Practice

Improvement Plan

 

เอกสารหลักฐานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2551

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2551

เปรียบเทียบเกณฑ์ ECPE กับ PMQA

รายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)

คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553