ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

 

คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

mou-คณะวิทย์2
Aperture: 3
Camera: Canon EOS 6D Mark II
Iso: 1600
« of 2 »

 

คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม โรงเรียนพัทลุง และโรงเรียนสุรวิทยาคาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

mou
Aperture: 6
Camera: Canon EOS 6D Mark II
Iso: 2000

คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนอิสลามสันติชน

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยและโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ (คลองเคล็ด)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

mouโรงเรียนอิสลาม2
« of 3 »

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลสงฆ์

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกัน โดยมี ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

 

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับค่ายใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (Thai PBS) สถาบันอิศรา และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

unnamed-file

คณะวิทยาการจัดการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงธุรกิจ กับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2563

MOUศูนย์ทุน