ฐานข้อมูลวิจัย

 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย

ผู้เขียน ประเภท ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่(ฉบับที่), หน้า Link
ผศ.ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์, ผศ.ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์, ผศ.นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร บทความวิจัย การสร้างสรรค์หลักสูตรสมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมผ่านการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าจากการฝึกอบรม โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42(3), 125-145 คลิกดาวน์โหลด
ผศ.ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์, ผศ.ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ บทความวิชาการ

มิติใหม่ในการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลภายใต้หลักการของอิสลาม

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี 16(2), 269-289 คลิกดาวน์โหลด

ผศ.ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์, ผศ.ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์

บทความวิชาการ

กลยุทธ์บริหารงานทรัพยากรบุคคลในยุค 5.0

วารสารมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

17(2), 99-119

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์, ผศ.ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์

บทความวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ Gen C วิถีคนทันสมัย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

41(5), 48-161

คลิกดาวน์โหลด

Ubol Chuensumran; Att Khunsee

บทความวิจัย

Crisp Mushroom (Bhutanese Oyster): A Potential Innovative Product for Commercialization.

Journal of Food Health and Bioenvironmental Science

15(3), 41-49

คลิกดาวน์โหลด

ชนะศึก นิชานนท์, ยุธยา อยู่เย็น, จิราพร รอดพ่วง, สุชาดา คุ้มสลุด, และ ณปภร เจี้ยวเห้ง

บทความวิจัย

การเพิ่มรายได้วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรปลอดภัย

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16(2), 60-77

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.วารี ศรีสุรพล

บทความวิจัย

การพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสาร มจร บาฬีศึกษา พุทธโฆส ปริทรรศน์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ ผศ.ดร.ภัทรพร ทิมแดง ผศ.น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์ ดร.สุชาดา คุ้มสลุด ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล อ.อังคณา โสภารัตนกุล

 

บทความวิจัย

การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

วารสารศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว

บทความวิจัย

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเครื่อข่ายธุรกิจเซรามิก: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน และ ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง

บทความวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการเขียนเว็บ Responsive ของนักศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบซิปปา (CIPPA) ร่วมกับแผนที่ความคิด

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัชภัฏเทพสตรี

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

คลิกดาวน์โหลด

อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ, ธนากร ปักษา, วิโรจน์ เทพบุตร, ณัฏฐณิชา จันทร์สว่าง, ภัทรศยา อุดรพงศ์.

บทความวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การละเล่นไทยพื้นบ้านด้วย เทคโนโลยีความจริงเสริม.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

คลิกดาวน์โหลด

นวลรัตน์ วัฒนา

บทความวิจัย

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

คลิกดาวน์โหลด

Noodruedee Rooymai

บทความวิจัย

A Study of Ideal and Real Images of Thailand Perceived by Inbound Tourists

Journal of Multidisciplinary in Social Sciences

Vol. 18 No. 1

คลิกดาวน์โหลด

Noodruedee Rooymai

บทความวิจัย

Development of Presentation Tourist Information to Promote Quality Tourism of Pattaya City

International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism

Vol.5 No.2

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ

บทความวิชาการ

ศาสตร์การเล่าเรื่องในสื่อสารศึกษา

วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์

Vol. 14 No. 3

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ และ ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

บทความวิจัย

ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัย ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Vol. 15 No. 3

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

บทความวิจัย

ความคงทนในการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

คลิกดาวน์โหลด

Jirat Chuanchom, Yutthapong Leelakitpaisarn, Pornpen Traiphong, Sarid Sriyothin, Pimmada Wichasin, Nongluck Popichit, Tananyaphat Srinathiyawasin

บทความวิจัย

Homestay Business Management Forecasts Service Satisfaction of Tourists in Ayutthaya Province

HONG KONG JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

Vol. 58

คลิกดาวน์โหลด

Jirat Chuanchom, Yutthapong Leelakitpaisarn, Pornpen Traiphong, Sarid Sriyothin, Pimmada Wichasin, Nongluck Popichit, Tananyaphat Srinathiyawasin & Chayapon Chomchaiya

บทความวิจัย

The Study of Homestay Management: Key Factors Affecting Homestay Service Expectations in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Journal of Multidisciplinary in Social Sciences

Vol. 18 No. 1

คลิกดาวน์โหลด

ผศ.ดร.มานิดา เชื้ออินสูง

บทความวิจัย

ห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 40 ฉบับที่ 5

คลิกดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วิสาขา เทียมลม บทความวิจัย การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตภายใต้วาทกรรมเพื่อสุขภาพในโฆษณา
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วิสาขา เทียมลม บทความวิชาการ อาหารเกาหลีทำให้เราเพลิดเพลิน: อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในซีรีส์เกาหลี วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วิสาขา เทียมลม บทความวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหาด้านความรุนแรง เพศ และภาษา กับระดับ
เรตติ้งในละครหลังข่าว
วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วิสาขา เทียมลม บทความวิจัย อำนาจชายเป็นใหญ่ : ความรุนแรงในละครหลังข่าว วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด