บุคลากร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์อาจารย์ประจำคณะบุคลากรสายสนับสนุน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

อนงค์นาถ ทนันชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
อภิญญา ทหราวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
สิริวดี ชูเชิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ประภาพร โกวิทวีรธรรม
นางสาว
เลขาประจำหลักสูตร

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สนทยา เรืองหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สวรรยา พิณเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
วิภาวี วลีพิทักษ์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ณัฐพรรณ ตันติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธิดารัตน์ คำยัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ประทินพร แรมวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
รองศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชญานัญ ภุมมะกาญจนะ
นาง
เลขาประจำหลักสูตร

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
ชัชชาญ ปริณดาโชติเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธนกฤตา ปริณดาโชติเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภูชิตต์ ภูริปาณิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ชุษณะ จันทร์อ่อน
อาจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
จินตนา ตันสุวรรณนนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รรินทร วสุนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อมรรัตน์ เรืองสกุล
พ.ท.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน
นาย
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานหลักสูตร
รติวัลย์ วัฒนสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภัทรพร ทิมแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ปราโมทย์ ยอดแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
นกุล ฤกษ์จริจุมพล
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
สมธีราภ์ พรมศิริ
ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สุภารัตน์ แท่นแก้ว
นางสาว
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
ดร.
ประธานหลักสูตร
ราเชนทร์ บุญลอยสง
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
วิภาดา มุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
บวรรัตน์ นวลปาน
นางสาว
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลัดดา สวนมะลิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
วิโรจน์ เทพบุตร
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ชวาลิน เนียมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
กนิษฐา ศรีเอนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
อภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ
นาย
เลขานุการ
ภัคระวี แหวนเพชร
อาจารย์
ประธานหลักสูตร
กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
รติญา นนธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
กาหลง กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
พรชณิตว์ แก้วเนตร
ดร.
ประธานหลักสูตร
กัญญทอง หรดาล
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
Shuhong Liang
ศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
Cao Siyuan
อาจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
Cai Jian Chen
รองศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ธนากร ปักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
นวลรัตน์ วัฒนา
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธีร โสตถิโกมล
นาย
เลขานุการ
ประศาสน์ นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
สุชาดา คุ้มสลุด
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
สาวิตรี กาศสนุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
จริยะดา จันทรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

ศานสันต์ รักแต่งาม
อาจารย์
ประธานหลักสูตร
ขจีนุช เชาวนปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
มนสินี สุขมาก
อาจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภัทราพร ปุณะตุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
อุบล ชื่นสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
นคเรศ ณ พัทลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อรุณรัตน์ สุภาอ้วน
นางสาว
เลขาประจำหลักสูตร
นฤมล โสภารัตนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานหลักสูตร
ภคพร กระจาดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภุชงค์ เมนะสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
มะลิ ชารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
วันเพ็ญ ควรสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
สิรินยา สมบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
พรพิมล สุวรรณวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
สุรัชนา ช่วยรอดหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานหลักสูตร
อังคณา โสภารัตนกุล
อาจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
นิศานาถ มั่งศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
วารี ศรีสุรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
จิรเดช สมิทธิพรพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
พรภัทร อินทรวรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
จิรัฐ ชวนชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
วันวิธู สรณารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ศิริ ชะระอ่ำ
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
วรรณรัตน์ ศรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
วิสาขา เทียมลม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
นุชฤดี รุ่ยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ศศิพร ต่ายคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน
นาย
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นุสรา ลาภภูวนารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
ขนิษฐา ปาลโมกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
บุศรินทร์ ชื่นศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สุตตมา แสงวิเชียร
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
วรัตต์ อินทสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สุทิตา จุลกนิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
ชนินทร์ ต่วนชะเอม
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สิรินาถ แพทยังกุล
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
วราธร อภิรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
ณัฐชานันท์ วีระกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สุภาพรณ์ สมไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
ศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์
นางสาว
สำนักงานคณะ
รัชนีวรรณ ขันโท
นาง
สำนักงานคณะ
สายใจ ฤทธิกุลประเสริฐ
นางสาว
สำนักงานคณะ
สุจิตรา บัวหมื่นไวย
นางสาว
สำนักงานคณะ
สุธินี แสงสว่าง
นางสาว
สำนักงานคณะ