บุคลากร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบันเทิงอาจารย์ประจำคณะบุคลากรสายสนับสนุน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

อนงค์นาถ ทนันชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
อภิญญา ทหราวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
สิริวดี ชูเชิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ประภาพร โกวิทวีรธรรม
นางสาว
เลขาประจำหลักสูตร

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สนธยา เรืองหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สวรรยา พิณเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
วิภาวี วลีพิทักษ์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ณัฐพรรณ ตันติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ชญานัญ ภุมมะกาญจนะ
นาง
เลขาประจำหลักสูตร

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
ชัชชาญ ปริณดาโชติเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธนกฤตา ปริณดาโชติเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภูชิตต์ ภูริปาณิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
อมรรัตน์ เรืองสกุล
พ.ท.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน
นาย
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานหลักสูตร
รติวัลย์ วัฒนสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภัทรพร ทิมแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ปราโมทย์ ยอดแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
นกุล ฤกษ์จริจุมพล
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
สุภารัตน์ แท่นแก้ว
นางสาว
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
วันเพ็ญ ควรสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
จิรัฐ ชวนชม
รองศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
วรรณมาศ ต้นสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
สัมนา ติวสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ศิริกร โรจนศักดิ์
อาจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
บวรรัตน์ นวลปาน
นางสาว
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลัดดา สวนมะลิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
ชวาลิน เนียมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธีร โสตถิโกมล
นาย
เลขานุการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
กาหลง กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
พรชณิตว์ แก้วเนตร
ดร.
ประธานหลักสูตร
กัญญทอง หรดาล
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
Shuhong Liang
ศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
Cai Jian Chen
รองศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ธนากร ปักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
กนิษฐา ศรีเอนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ธีร โสตถิโกมล
นาย
เลขานุการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประศาสน์ นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตร
สุชาดา คุ้มสลุด
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
สาวิตรี กาศสนุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
จริยะดา จันทรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
สุจิตรา บัวหมื่นไวย
นางสาว
เลขานุการหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

ศานสันต์ รักแต่งาม
อาจารย์
ประธานหลักสูตร
ขจีนุช เชาวนปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
มนสินี สุขมาก
อาจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภัทราพร ปุณะตุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
อุบล ชื่นสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
อรุณรัตน์ สุภาอ้วน
นางสาว
เลขาประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบันเทิง
ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
ดร.
ประธานหลักสูตร
ขนิษฐา ปาลโมกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
วรัตต์ อินทสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
พันธรักษ์ ผูกพันธ์
ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตร
วิภาดา มุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
บวรรัตน์ นวลปาน
นางสาว
เลขานุการ
อาจารย์ประจำคณะ
จินตนา ตันสุวรรณนนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
รองศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
ณัฐชานันท์ วีระกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
นคเรศ ณ พัทลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
นิศานาถ มั่งศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
นุสรา ลาภภูวนารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
บุศรินทร์ ชื่นศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
พรพิมล สุวรรณวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
พรภัทร อินทรวรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
ภคพร กระจาดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
รรินทร วสุนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
วันวิธู สรณารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
วิสาขา เทียมลม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
ธิดารัตน์ คำยัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
นฤมล โสภารัตนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
นุชฤดี รุ่ยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
ประทินพร แรมวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
ภัคระวี แหวนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
ภุชงค์ เมนะสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
มะลิ ชารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
วรรณรัตน์ ศรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
วารี ศรีสุรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
สุทิตา จุลกนิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
อภิปภา นนธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
ชนินทร์ ต่วนชะเอม
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
วราธร อภิรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
วิโรจน์ เทพบุตร
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
ศิริ ชะระอ่ำ
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สมธีราภ์ พรมศิริ
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สิรินาถ แพทยังกุล
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
สุตตมา แสงวิเชียร
ดร.
อาจารย์ประจำคณะ
ชุษณะ ดิฐานนท์
อาจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
อังคณา โสภารัตนกุล
อาจารย์
อาจารย์ประจำคณะ
ศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์
นางสาว
สำนักงานคณะ
สายใจ ฤทธิกุลประเสริฐ
นางสาว
สำนักงานคณะ
ทัศนาวรรณ ชมภู่
นางสาว
สำนักงานคณะ
สุธินี แสงสว่าง
นางสาว
สำนักงานคณะ
อภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ
นาย
สำนักงานคณะ