ภาพกิจกรรมงานวิจัย

งานนำเสนอผลงานวิจัย การสื่อสารแบรนด์จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านมาสคอต “น้องเหน่อ”
ได้รับเกียรติในเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารแบรนด์จังหวัดสุพรรณบุรี โดย คุณณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักการวิจัยแห่งชาติ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต