วิจัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-Sci Research

Call for Papers/Call for Proposals

ขอแนะนำการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 
Call4Papers 6 22 Page 1
« of 4 »
 

M-Sci Research

Call for Papers/Call for Proposals

ขอแนะนำการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Call4Papers 5 22 TP
« of 5 »
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิจัยภาพกิจกรรมวิจัย

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก(สด.35) ณ ท้องที่ภูมิลำเนาทหาร และมีความประสงค์จะขอผันผ่อนการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ พ.ศ.2549 ข้อ 2 (1) ค ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29 (3) ในปีพุทธศักราช 2566 กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกผู้ที่เกิด พ.ศ.2546 นักศึกษาที่ประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ติดต่อขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเอง ได้ที่ ในมหาวิทยาลัยที่กองพัฒนานักศึกษาชั้น 3 หรือส่งจดหมาย มายังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่อยู่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 (ผ่อนผันทหาร) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คลิก เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศฯผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คลิก

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด
SDU Smart Idol 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Activity 2 อาคาร 1

     งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด SDU Smart Idol 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Activity 2 อาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุศรินทร์ ชื่นศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และคุณประเสริฐ ขอมธิดา รองผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมสวนดุสิต เพลส ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาผู้เข้าประกวดจากทักษะความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และปฏิภาณไหวพริบการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล SDU Smart Idol ชาย ผู้ชนะเลิศ นายณัฏฐกิตติ์ ประเสริฐศรี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน รางวัล SDU Smart Idol หญิง ผู้ชนะเลิศ […]

ขอเชิญ สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 3 พฤศจิกายน 2566

ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ดาวน์โหลด แบบสมัคร เสนอชื่อพร้อมประวัติฯ สรรหาคณบดี  ดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. สมัครเข้าร่วมได้ที่ QR code ข้างล่างนี้ค่ะ หรือ https://forms.gle/sR5RV3GHnhZbGXak8

จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ข่าวสารงานวิจัย (MSci Research) ฉบับต้นเดือน กรกฎาคม 2564

Call for Papers/Call for Proposals

Call4Papers 9 21 TP
« of 5 »

ข่าวสารงานวิจัย (MSci Research) ฉบับเดือน มิถุนายน 2564

Call for Papers/Call for Proposals

3-1 Call4Papers 8 21 TP
« of 5 »

จุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

1-1 SDU Platform

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

1-2 เปิดรับทุน ววน.-วช

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ / นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ

 1. เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ  เจ้าของผลงาน ลัดดา สวนมะลิ และ ปรมัตถัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ ลิงค์เอกสาร
 2. เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตภาคเหนือตอนล่าง  เจ้าของผลงาน วิภาดา มุกดา กชกร ชำนาญกิตติชัยและณิศิรา กายราศ ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). หน้า 359-370. TCI กลุ่ม 2 ลิงค์เอกสาร
 3. เรื่อง การสร้างนวัตกรรมต้นแบบของโรงเรียนผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด  เจ้าของผลงาน วิภาดา มุกดา และ สรินยา สมบุญ ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2563). หน้า 65-80. TCI กลุ่ม 1 ลิงค์เอกสาร
 4. เรื่อง การประเมินระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด  เจ้าของผลงาน วิภาดา มุกดา และ วันเพ็ญ ควรสมาน ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563). หน้า 75-91. TCI กลุ่ม 2 ลิงค์เอกสาร
 5. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขงกลุ่มชนไทยทรงดำ  เจ้าของผลงาน นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารกระแสวัฒนธรรม (Journal of Cultural Approach) ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (ก.ค.-ธ.ค.63) หน้า 53-64. ลิงค์เอกสาร
 6. เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม.  เจ้าของผลงาน น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์ สุชาดา คุ้มสลุด ภัทรพร ทิมแดง วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ อังคณา โสภารัตน์กุล ตีพิมพ์/เผยแพร่ TNI Journal of Business Administration and Languages. Vol.8 No.2 July – December 2020. (pp.23-31) ลิงค์เอกสาร
 7. เรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์. เจ้าของผลงาน ภัทรพร ทิมแดง สุชาดา คุ้มสลุด น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์ วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ นฤมล โสภารัตน์กุล อังคณา โสภารัตนกุล. ตีพิมพ์/เผยแพร่ TNI Journal of Business Administration and Languages. Vol.8 No.2 July – December 2020. (pp.48-59) ลิงค์เอกสาร
 8. เรื่อง การเรียนรู้โดยบริการสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลเชิงรุกของนักศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เจ้าของผลงาน บรรพต พิจิตรกำเนิด ฐิติยา เนตรวงษ์ สุรัชนา ช่วยรอดหมด ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) หน้า 168-180 (TCI กลุ่ม 2) ลิงค์เอกสาร
 9. เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวางแผนทางการเงินสำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าของผลงาน วันธณี สุดศิริ ภัทราพร ปุณะตุง วารี ศรีสุรพล ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารบริหารธุรกิจ
  ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ลิงค์เอกสาร
 10. เรื่อง กัญชายาเสพติดผิดศีล : ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาทางการแพทย์. เจ้าของผลงาน ปราโมทย์ ยอดแก้ว ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ รติวัลย์ วัฒนสิน ตีพิมพ์/เผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3. หน้า407 – 414. พระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 29 พฤศจิกายน 2563
 11. เรื่อง Guideline Development for Civil State Community Market Model Driven through Thailand 4.0 Policy. เจ้าของผลงาน Pramote Yotkaew, Supawan Apicharttraisorn, Waranyaphorn Srisawannl, Uthai Satiman, Nartprapa Yotkaew. ตีพิมพ์/เผยแพร่ PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL (2021) 58(1) p : 3839-3843 (SCOPUS)1/29/2021 ลิงค์เอกสาร
 12. เรื่อง A Development of Community Potentiality for Enhancing Peaceful Society by Buddhist Integration. เจ้าของผลงาน Uthai Satiman, Pramote Yotkaew, Tanapol Viyasing ตีพิมพ์/เผยแพร่ PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL (2021) 58(1) p: 3881-3887(SCOPUS) 1/29/2021 ลิงค์เอกสาร 
 13. เรื่อง การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย เจ้าของผลงาน ปราโมทย์ ยอดแก้ว ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2564) : มกราคม – มีนาคม 2564 หน้า 11 – 22 ลิงค์เอกสาร
 14. เรื่อง Self-Learning Activity Package Promoting Life Skills in Communication Arts Careers for Undergraduate Students at Suan Dusit University เจ้าของผลงาน Suttama Sangwichien & Maturos Chongchaikit ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Vol.16 No. 3 (September-December 2020) ลิงค์เอกสาร
 15. เรื่อง การบริการเรือด่วนเจ้าพระยาธงแดงเพื่อการตลาดเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทย เจ้าของผลงาน สมธีราภ์ พรมศิริ , นกุล ฤกษ์จริจุมพล , ภัทรพร ทิมแดง  ตีพิมพ์/เผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3. หน้า 397 – 406. พระนครศรีอยุธยา.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 26 มีนาคม 2564 
 16. เรื่อง transport industry as a business infrastructure: modern stage and prospects of development เจ้าของผลงาน Pakrawee Vanpetch and Anastasia A. Ostovskaya  ตีพิมพ์/เผยแพร่ E3S Web Conf. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2020) Volume 217, Scopus 14/12/2020 ลิงค์เอกสาร
 17. เรื่อง Factors Contributing to Digital Marketing Potential for OTOP Entrepreneur. เจ้าของผลงาน Fuangfar Pensiri , Nakarait NaPattalung and Maniga Thongkong  ตีพิมพ์/เผยแพร่ Proceedings of the 10th ICADA 2021 Presentation via ZOOM program July 22-23, 2021.
 18. เรื่อง Factors influencing Thai tourists’ decision making to choose Dvaravati civilization for tourist attraction เจ้าของผลงาน Jirat Chuanchom, Nongluck Popichit, Anonnart Tananchat &Wijittra Srisorn  ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Vol.17 No. 1 (January – April 2021) ลิงค์เอกสาร
 19. เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของผลงาน ชนะศึก นิชานนท์ ยุธยา อยู่เย็น จิราพร รอดพ่วง สุชาดา คุ้มสลุด และณปภร เจี้ยวเห้ง  ตีพิมพ์/เผยแพร่ TNI Journal of Business Administration and Languages. Vol.9 No.1 January – June 2021. (pp.27-44) ลิงค์เอกสาร
 20. เรื่อง Correlating the speed of sound with the Gibbs energy and estimating the speed of sound in fatty acid methyl ester and biodiesel. เจ้าของผลงาน Apinya Cheewaphan, Ubol Chuensumran, Suriya Phankosol, et al.  ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of the American Oil Chemists’ Society. http://doi.org/10.1002 /aocs.12476 (Q2, SJR 2019: 0.58, SCI 2019: 1.76) Published Online Feb 22, 2021 ลิงค์เอกสาร
 21. เรื่อง Small RNA interference inhibition of ubiquitin-specific protease 14 gene expression in intraphepatic cholangiocarcinoma primary cells. เจ้าของผลงาน Chuensumran U, Panichakul T, Ingkakul T, and Adisakwattana P. ตีพิมพ์/เผยแพร่ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 51: pp. 696-700. SJR 2019: 0.26; SCI 2019: 0.348 ‘September, 2020 ลิงค์เอกสาร
 22. เรื่อง Aphrodisiac food ingredients from the twelve Thai ancient formulary books of Police Captain Bhiam Bunyachot. เจ้าของผลงาน Vadhana Jayathavaja & Ubol Chuensumran ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 13: pp. 54-60. September-December, 2020 ลิงค์เอกสาร
 23. เรื่อง มะพูด ไม้ผลที่มีสรรพคุณเป็นยา เจ้าของผลงาน วัฒนา ชยธวัช และ อุบล ชื่นสำราญ ตีพิมพ์/เผยแพร่ PTU Journal of Science and technology. 1 (2): 59-70 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ลิงค์เอกสาร
 24. เรื่อง Digital Business Transformation : Digital Culture Before Technology เจ้าของผลงาน Pornchanit Kaew-nate ตีพิมพ์/เผยแพร่ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Vol.17 No. 1 (January – April 2021) ลิงค์เอกสาร