สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

การรับสมัคร คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ธุรกิจจีน-อาเซียน

แผนการเรียนที่ 1   

รอบที่ 1  Portfolio            รับสมัครวันที่  1 ธันวาคม  2564 – 25 มกราคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือรายวิชาได้
  4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
  5. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษ ศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
  6. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา

 * เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน พร้อมสำเนา  Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น (ส่ง Portfolio มาที่อีเมล chinaaseansdu@gmail.com)

 แผนการเรียนที่ 2              รับสมัครวันที่ 15 ต.ค.64 – 31 พ.ค. 2565

คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบ ผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือรายวิชาได้

4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

5. ผู้ที่มีผลสอบภาษาจีน HSK ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ผู้ที่มีผลสอบ HSK ระดับ 4 แล้ว มีคุณสมบัติผ่านเข้าการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จะมีชื่อขึ้นทะเบียนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกวางสีในชั้นปีที่ 2 ได้ทันที
– ผู้ที่มีผลสอบ HSK ระดับ 3 แล้ว มีคุณสมบัติผ่านเข้าการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียนได้ โดยภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่าน HSK ระดับ 4 จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกวางสี ในชั้นปีที่ 2

6. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

รอบที่ 3 Admission       รับสมัครวันที่  2 – 12 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GPAX ร้อยละ 20

– GAT   ร้อยละ 30

– PAT   ร้อยละ 20 (เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1) หรือเลือกสอบวิชาภาษาจีน  (PAT7.4) อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยจะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดมาคำนวณ)

– วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 15

– วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15

หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา  สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือ รายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน 243,000 บาท

   * ข้อมูลจาก ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  132  หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้

1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                30    หน่วยกิต (คลิก)

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         96    หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษาจีน                                            30    หน่วยกิต

       แผนการเรียนที่ 1 (คลิก)

       แผนการเรียนที่ 2 (คลิก)

(2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                    21    หน่วยกิต (คลิก)

(3) กลุ่มวิชาศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ            33    หน่วยกิต (คลิก)

(4) กลุ่มวิชาจีน-อาเซียน                                      12     หน่วยกิต (คลิก)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                      6     หน่วยกิต (คลิก)

สมัครเรียน (คลิก)