สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

การรับสมัคร คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

 รอบที่ 1  Portfolio            รับสมัครวันที่  1 ธันวาคม  2564 – 25 มกราคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  3. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รอบที่ 3 Admission              รับสมัครวันที่  2 – 12 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และมีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GPAX ร้อยละ 50

– GAT ร้อยละ 30

– PAT 1 ร้อยละ 20

หรือ

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GPAX ร้อยละ 50

– วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)

– วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 175,800 บาท

* ข้อมูลจาก ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี
    ภาคปกติ พ.ศ.2564

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        30     หน่วยกิต (คลิก)

หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า          93     หน่วยกิต

     (1) วิชาธุรกิจสร้างสรรค์                42      หน่วยกิต (คลิก)

     (2) วิชาเทคโนโลยีดิจิทัล                42      หน่วยกิต (คลิก)

     (3) วิชาเลือก                                   6        หน่วยกิต (คลิก)

     (4) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ          3        หน่วยกิต (คลิก)

หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า      6       หน่วยกิต (คลิก)

สมัครเรียน (คลิก)