สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

การรับสมัคร คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

 รอบที่ 2 Quota                 รับสมัครวันที่ 14  กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สามารถเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได้)
  2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GPAX  ร้อยละ 40

– GAT ร้อยละ 40

– PAT 1  ร้อยละ 20

 รอบที่ 3 Admission           รับสมัครวันที่  2 – 12 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง

ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

  1. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GPAX  ร้อยละ 60

– GAT ร้อยละ 25

– PAT 1 ร้อยละ 15

หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

สมัครเรียน