หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

การรับสมัคร คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

รอบที่ 1  Portfolio            รับสมัครวันที่  1 ธันวาคม  2564 – 25 มกราคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยะฐานะ
  2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือ ผิดปกติทางด้านร่างกายหรือจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
  4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา

 * เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน พร้อมสำเนา  Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น

รอบที่ 3 Admission           รับสมัครวันที่  2 – 12 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GPAX ร้อยละ 50

– GAT  ร้อยละ 50

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 211,000 บาท
     *ข้อมูลจาก ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ      

Bachelor of Communication Arts Program in Innovative Communication Arts and Entrepreneurs   

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136  หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           33      หน่วยกิต (คลิก)

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                 97      หน่วยกิต

        1 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                           73       หน่วยกิต

พื้นฐานวิชาชีพ                                            34        หน่วยกิต (คลิก)

            ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (เรียนแบบภาษาอังกฤษภาษาเดียว)   12   หน่วยกิต (คลิก)

2 วิชาเลือกตามกลุ่มวิชาชีพ                           15        หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย (คลิก)

กลุ่มวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและนิเทศศาสตร์สุขภาวะ (คลิก)

3 วิชาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   9         หน่วยกิต (คลิก)

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                            6        หน่วยกิต (คลิก)

สมัครเรียน (คลิก)