หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2565 (5 แขนงวิชา)

การรับสมัคร คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 1. นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร
 2. นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ
 3. นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล
 4. นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์
 5. นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

รอบที่ 2 Quota                 รับสมัครวันที่ 14  กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. 1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. 2. เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่าย
 3. 3. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู็รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบที่ 3 Admission           รับสมัครวันที่  2 – 12 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. ไม่มีความพิการทางด้านการเขียน การมองเห็น และการได้ยิน
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
 4. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GPAX ร้อยละ 50

– GAT  ร้อยละ 30

– PAT 1  ร้อยละ 20

 

 

 

สมัครเรียน