หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

การรับสมัคร คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 รอบที่ 3 Admission              รับสมัครวันที่  2 – 12 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. ไม่มีความพิการทางด้านการเขียน การมองเห็น และการได้ยิน
  3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GPAX ร้อยละ 60

– GAT  ร้อยละ 30

– PAT 1  ร้อยละ 10

สมัครเรียน