องค์ความรู้วิจัย

องค์ความรู้วิจัย จาก งานนำเสนอผลงานวิจัย การสื่อสารแบรนด์จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านมาสคอต “น้องเหน่อ” ในเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารแบรนด์จังหวัดสุพรรณบุรี