ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจัดการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “เป้าหมาย เติบโต สำเร็จ” และกิจกรรมสุนทรียเสวนา เรื่อง “ช่อใหม่ ๖๐ : อยู่ เรียน เพียร สุข” จากวิทยาการรับเชิญอีก ๔ ท่าน คือ คุณสนิท จังมงคลกาล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวรปัฐ อรุณภักดี ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการและคุณอลิศ พันธ์พรสม ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

There is no gallery selected or the gallery was deleted.