กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร และพิธีพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๐ และรับเกียรติจาก อาจารย์ปรานี อารยะศาสตร์ อดีตคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาการจัดการ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกิจกรรมเชิดชูคุณครูคณะวิทยาการจัดการ โดยมอบโล่เกียรติคุณ “ครูดีในดวงใจ” ให้กับ อาจารย์ภัทรานิษฐ์

ศุภกิจโกศล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

There is no gallery selected or the gallery was deleted.