คณะวิทยาการจัดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (IQA)

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (IQA)โดย ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓