โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2

โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2

โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2 ได้จัดการประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดของแบรนด์ต่างๆ ที่ร่วมโครงการในซีซั่นนี้ เช่น Eversense ,Bangkok Airway, รองเท้า Kito, รองเท้า PAN เป็นต้น มีน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์     ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต