dBizcom สืบสานสายใยรักษ์สู่สายน้ำ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๐ “dBizcom สืบสานสายใยรักษ์สู่สายน้ำ” วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๒ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ ,ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง และเหล่าคณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมสอนทำกระทง การละเล่นรูปแบบงานวัด อาทิ เกมส์ปา   ลูกโป่ง เกมส์หนุ่มน้อยตกน้ำ เป็นต้น