กิจกรรม SDU Startup Club “การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีน”

กิจกรรม SDU Startup Club “การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีน

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SDU Startup Club “การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีน” ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ในวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สวงค์  บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริพงศ์ จึงถาวรรณ และคณะ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแบบลีน (Lean Master) มาถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี