ประชุมฝ่ายบริการวิชาการ 26 มีนาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนา ศุขะพันธ์ เป็นประธานการประชุม ฝ่ายบริการ

วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต