ฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุมเตรียมงาน กิจกรรมวันช่อใหม่ ประจำปี 2561