การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ชี้แจงโครงการปีงบประมาณ 2562