การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา เตรียมความพร้อมทำสื่อประชาสัมพันธ์รับนักศึกษารหัส 62