คณะกรรมการบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน ประชุมครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการนำเสนอและจัดทำโครงการบริการวิชาการของฝ่าย และแนะนำหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิตา จุลกนิษฐ์