ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

 

มาอีกแล้วจ้ากับกิจกรรม SUMMER CAMP เด็ก64 สัปดาห์ที่ 8
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จัดกิจกรรม “Yes no ok เปิดประสบการณ์ดินแดนภาษาสากล”
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “How 2 B ดี Touch”
สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “ออกนอกรั้ว….สวนดุสิตมีอะไรดี”