ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้ารอบ Show Case โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีม PIMM_SDU และ ทีม SNOW BALL ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะเข้าร่วม Show Case รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในงาน Startup Prototype Show Case of the Entrepreneurial University ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ตึก KX (Knowledge Exchange) เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ 25,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ เริ่มต้น (Startup) และเน้นให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ(Entrepreneurial University) ประกาศผล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564