ขอแสดงความยินดีกับ นายสาริน สร้อยคำ นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ

นายสาริน สร้อยคำ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ได้รับเชิญเข้าร่วมในเวทีสัมมนาโลก
GLOBAL COMMUNICATION FORUM หัวข้อ How communication had been the agent changes

จัดโดย COMMUNICATION ASSOCIATION (PERKOM) &UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
ในวันที่ 17 และ 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์