คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน สายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์/สังเคราะห์งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพี่เลี้ยงการทำผลงานเพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน พร้อมด้วยทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประศาสน์ นิยม ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นรายบุคคล