การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3(5)/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3(5)/2564 ผ่านโปรแกรม MS Teams และมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะให้เกียรติเข้าประชุม ได้แก่ ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ นักบัญชีอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณยงยุทธ มานะกรโกวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mad2DaMax จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท S Plus Media Creation จำกัด ผู้อำนวยการ สถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค และที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Online Marketing โดยมีวาระการประชุม คือ นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร และ รับทราบแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ จากคณะกรรมการประจำคณะ