ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดู ของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดู ของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์
โดย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best)
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต