คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 ทีม ASTONISH เข้ารอบ Prototype to Company 1 ใน 15 ทีม รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน 50,000 บาท และ รางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โครงการ GSB Micropreneur Academy กิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 ทีม ASTONISH
ประกอบด้วย นางสาวสุวนันท์ พันรัตน์ นางสาวกิ่งแก้ว ชัญจุกรณ์ นางสาวนาเดีย สาอิ
เข้ารอบ Prototype to Company 1 ใน 15 ทีม รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน 50,000 บาท และ รางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
โครงการ GSB Micropreneur Academy กิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup