คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควต้า 14 ก.พ. – 17 เม.ย. 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควต้า 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 17 เมษายน 2565
1 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
       หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  (กรุงเทพมหานคร) (https://www.facebook.com/management.sdu)
             กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

             กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล

      หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง) (https://www.facebook.com/HalalFoodBusiness/)

             กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (https://www.facebook.com/medicalsecretary.sdu)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (https://www.facebook.com/profile.php?id=100076360416295)
            นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร
            นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ
            นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล
            นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์
            นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
สมัครเรียน https://tcas.dusit.ac.th/