ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2564

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2564
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ห้อง 347 อาคาร 3 ชั้น 4