คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ “สาขาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน” จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองโดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิกอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4

4. นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4