ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายรัชศักดิ์ ทรงศักดิ์ราตรี และ นายนรินทร สิทธิยากรณ์ นักศึกษาทีม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565