ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านเข้ารอบ final การประกวดระดับนานาชาติ The 2nd China -ASEAN College Student International Tourism Innovation Competition ซึ่งจัดโดย ASEAN-China Center และ China-ASEAN Tourism Education Alliance จำนวน 2 ทีม จากทีมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 166 ทีม จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน จีนและยุโรป 1. ทีมแรก ทีม Creative Thailand ของนศ. ชั้นปีที่ 2 นางสาวดวงกมล ปรินทา และนางสาวปิยธิดา คชเกื้อ จากผลงาน Innovative smart products for elderly อาจารย์ที่ปรึกษาทีม แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล จากรายวิชานวัตกรรมการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน2. ทีมที่ 2 ทีม Four Life โดย นศ. ชั้นปีที่ 4 นายกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์ นางสาวอภิสรา นพพรมงคล นางสาววริษา อยู่พันดุง และนางสาวกิติญา มีสาระภี จากผลงาน You tell I try with One Belt One Road อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ จากรายวิชากลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจและการออกแบบสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านเข้ารอบ final การประกวดระดับนานาชาติ The 2nd China -ASEAN College Student International Tourism Innovation Competition ซึ่งจัดโดย ASEAN-China Center และ China-ASEAN Tourism Education Alliance จำนวน 2 ทีม จากทีมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 166 ทีม จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน จีนและยุโรป 1. ทีมแรก ทีม Creative Thailand ของนศ. ชั้นปีที่ 2 นางสาวดวงกมล ปรินทา และนางสาวปิยธิดา คชเกื้อ จากผลงาน Innovative smart products for elderly อาจารย์ที่ปรึกษาทีม แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล จากรายวิชานวัตกรรมการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน2. ทีมที่ 2 ทีม Four Life โดย นศ. ชั้นปีที่ 4 นายกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์ นางสาวอภิสรา นพพรมงคล นางสาววริษา อยู่พันดุง และนางสาวกิติญา มีสาระภี จากผลงาน You tell I try with One Belt One Road อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ จากรายวิชากลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจและการออกแบบสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ