การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ในกิจกรรม สงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและงานกีฬาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต