ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ แซ่หม่า และ นายเมตริก พูนขวัญ ทีม Test my luck นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ได้รับรางวัล Popular Vote มูลค่า 5,000 บาท การประกวดแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอไวรัลโฆษณา โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2022

โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย