คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานปฐมนิเทศโครงการ “Young Influencers Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม” วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ บริษัท ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัท เทลสกอร์ จำกัด และ10 เครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมงานปฐมนิเทศโครงการ “Young Influencers Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โถงชั้น 1 บริษัท ปตท. สำนักงานใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงาน ฯ เพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน “Young Influencers Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม” พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านชุมชนยิ้มได้