งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ อำนวยความสะดวกในการอ่านข้อสอบและทำข้อสอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล คณะกรรมการงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมอำนวยความสะดวกในการอ่านข้อสอบและทำข้อสอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา ให้บริการวิชาการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายใต้กลไก การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ