งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานักศึกษา และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบงาน “สร้างสรรค์งานศิลป์ น้อมวันทา บูชาครู ใส่ใจโลก ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอขอบคุณ ภาพโดย คุณพศิน อินทา กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต