งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด
SDU Smart Idol 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Activity 2 อาคาร 1

     งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด SDU Smart Idol 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Activity 2 อาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุศรินทร์ ชื่นศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และคุณประเสริฐ ขอมธิดา รองผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมสวนดุสิต เพลส ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาผู้เข้าประกวดจากทักษะความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และปฏิภาณไหวพริบการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล SDU Smart Idol ชาย ผู้ชนะเลิศ นายณัฏฐกิตติ์ ประเสริฐศรี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน รางวัล SDU Smart Idol หญิง ผู้ชนะเลิศ นางสาวแป้ง รักไทย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีน-อาเซียน และรางวัล SDU Smart Idol LGBTQ+ นายธีรภัทร ฤกษ์ยาม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ