กิจกรรม M-sci Day ลอยกระทง ลอยกะเธอ ณ ห้อง 301 ศูนย์ทุนมนุษย์ฯ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566