ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก(สด.35) ณ ท้องที่ภูมิลำเนาทหาร และมีความประสงค์จะขอผันผ่อนการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ พ.ศ.2549 ข้อ 2 (1) ค ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29 (3) ในปีพุทธศักราช 2566 กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกผู้ที่เกิด พ.ศ.2546 นักศึกษาที่ประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ติดต่อขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเอง ได้ที่ ในมหาวิทยาลัยที่กองพัฒนานักศึกษาชั้น 3 หรือส่งจดหมาย มายังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่อยู่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 (ผ่อนผันทหาร) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2566